English (United States) el-GR Türkçe (Türkiye)

Σύντομη Περιγραφή

Το οξειδωμένο κοίτασμα χρυσού Περάματος αποτελεί ένα τυπικό χαμηλής θείωσης κοίτασμα που φιλοξενείται σε ιζηματογενή πετρώματα Ηωκαινικής έως Ολιγοκαινικής ηλικίας. Βρίσκεται στην Βορειοανατολική Ελλάδα, στα όρια των νομών Έβρου και Ροδόπης. Η μεταλλοφορία του χρυσού τροφοδοτήθηκε μέσω ενός τεκτονικά ελεγχόμενου συστήματος διακλάσεων σε ανδεσίτες, προς τα υπερκείμενα υψηλού πορώδους ψαμμιτικά πετρώματα. Ογδόντα τοις εκατό της μεταλλοφορίας φιλοξενείται σε ψαμμίτες ενώ το υπόλοιπο συνδέεται με ανδεσιτικά λατυποπαγή και κροκαλοπαγή. Το κοίτασμα του Περάματος δεν περιέχει As (αρσενικό), Pb (μόλυβδο) ή άλλα βαρέα μέταλλα.

Το έργο βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή, χαμηλής γεωργικής και δασικής παραγωγικής αξίας στον νομό Έβρου στη Θράκη. Το έργο απέχει περίπου 5χλμ. από τη θάλασσα, 28χλμ. από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 15 χλμ από την Μάκρη, 7 χλμ από την Μέστη και 500μ από το χωριό Πέραμα. Η περιοχή επέμβασης του έργου είναι 742 στρέμματα συνολικά.

Ο σχεδιασμός του είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες (Best Available Techniques) και την Διάθεση Μεταλλευτικών Αποβλήτων (Mine Waste Disposal), οι οποίες βασίζονται στην αρχή της «μηδενικής απόρριψης» προς το περιβάλλον (απόθεση στερεού απορρίματος filter cake, εξουδετέρωση σκόνης, ανακύκλωση νερού), και φυσικά την Ελληνική νομοθεσία. 

Λεπτομέρειες του Κοιτάσματος

Μεταλλευτικά αποθέματα
 
Αποθέματα χρυσού
 
 
Ετήσια επεξεργασία
 
Λόγος αποκάλυψης (στείρα: μετάλλευμα)
 
Διάρκεια έργου
 
 
Μεταλλουργική αποληψιμότητα

 
Μέση Ετήσια Παραγωγή
9.378 MT @ 3.2 g/t Au, 4.2 g/t Ag
 
1.36 εκ. ουγκιές Au
(0.966 εκ. απολήψιμα)
 
1.173 τόνοι μεταλλεύματος
 
0.29:1
 
 
1 χρόνος κατασκευή
8 χρόνια παραγωγή
1-5 χρόνια αποκατάσταση και παρακολούθηση
Χρυσός 90%, άργυρος 60%
 
 
120,000 ουγκιές Au
 

Η λειτουργία του Έργου περιλαμβάνει το ανοικτό μεταλλείο για την εξόρυξη του μεταλλεύματος και των στείρων πετρωμάτων (στείρο είναι το πέτρωμα με χαμηλή περιεκτικότητα μεταλλεύματος που δεν επεξεργάζεται) και την μεταφορά του μεταλλεύματος στην πλατεία μεταλλεύματος του εργοστασίου. Στην συνέχεια αυτό θραύεται και κονιοποιείται, μέσω κλειστού συστήματος καθώς και κατακράτησης της σκόνης, σε μέγεθος το 80% 100 micron και αναμιγνύεται με νερό. Ακολουθεί η εκχύλιση του μεταλλεύματος μέσω διαλύματος κυανιούχου νατρίου εντός δεξαμενών για την απόληψη του χρυσού. Μετά την κυάνωση ακολουθεί η καταστροφή των κυανιόντων των τελμάτων, μέσω της μεθόδου INCO (SO2/αέρας),πύκνωση του πολφού και αφύγρανσή του σε φιλτρόπρεσσες και απόθεσή του στον Χώρο Απόθεσης Αφυγραμένου Τέλματος (ΧΑΑΤ).

 

 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου αποτελείται από 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η κατασκευή του έργου που θα διαρκέσει 18 μήνες. Το δεύτερο στάδιο, η διάρκεια του οποίου εκτιμάται στα 8 χρόνια, περιλαμβάνει τη διαδικασία εκμετάλλευσης  του χρυσοφόρου κοιτάσματος με ανοιχτή εκσκαφή, και τη «αποκομιδή» των πολύτιμων μετάλλων (χρυσός και άργυρος) με υδρομεταλλουργική μέθοδο παρουσία ενεργού άνθρακα. Οι προδιαγραφές λειτουργίας του έργου που ορίζει η νομοθεσία αξασφαλίζουν την απόλυτη εξουδετέρωση της σκόνης με διαβροχή στα σημεία εκσκαφής και μεταφοράς του μεταλλεύματος.

 

Στο επόμενο στάδιο το μετάλλευμα θα επεξεργαστεί σε διάλυμα κυανιούχου νατρίου που έχει την ιδιότητα να διαχωρίζει τον χρυσό και το ασήμι από το υπόλοιπο μετάλλευμα. Σ’αυτό το σημείο το χρυσοφόρο διάλυμα πηγαίνει στο κύκλωμα ανάκτησης με ηλεκτρόλυση για την παραγωγή κράματος χρυσού και αργύρου (Doré).

 

Το υπόλοιπο υλικό περνάει από μια διαδικασία εξουδετέρωσης του κυανίου, και με την βοήθεια της μεθόδου (ίνκο) INCOΤΜ, η τελική περιεκτικότητα σε κυάνιο γίνεται λιγότερη από 1ppm - Δηλαδή λιγότερη από 1 γραμμάριο ανα τόνο - (10 φορές λιγότερο απ’ότι καθορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία). Το καθαρό πλέον υλικό περνάει μέσα από φιλτρόπρεσσες, συμπιέζεται, αφυδατώνεται και απομένει ένα αφυγραμμένο στερεό απόρριμα με 15% υγρασία, το filter cake! Το νερό από την φιλτρόπρεσσα ανακυκλώνεται πίσω στην παραγωγική διαδικασία επιτυγχάνοντας μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση νερού αφού το 93% της ποσότητας που απαιτείται προέρχεται από την ανακύκλωση. Το filter cake, θα μεταφέρεται στον στεγανοποιημένο χώρο απόθεσης. Στον προηγούμενο σχεδιασμό του έργου υπήρχε λίμνη τελμάτων η οποία θα καταλάμβανε σχεδόν διπλάσια έκταση από ότι ο σημερινός χώρος απόθεσης.

 

Επισημαίνεται η δέσμευση της εταιρίας ότι ούτε ένα κυβικό νερού χρήσιμου για άρδευση ή ύδρευση των χωριών και της περιοχής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

 

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο ζωής του έργου θα διαρκέσει 1,5 χρόνο και περιλαμβάνει το ασφαλές κλείσιμο του μεταλλείου καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών της δραστηριότητας με αποσυναρμολόγηση του εργοστασίου χρυσού και όλων των βοηθητικών εγκαταστάσεων και παράλληλη φυτοκάλυψη της περιοχής από ενδημικά είδη χλωρίδας. Η τελική μορφή του σχεδίου αποκατάστασης θα συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, ωστόσο, η δενδροφύτευση μεγάλης περιοχής της επέμβασης είναι δεδομένη. Γι’αυτό το σκοπό, ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή φυτωρίου στο Πέραμα, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, απ’όπου θα αναπαραχθεί μεγάλος αριθμός δέντρων Μαύρης Πεύκης της περιοχής καθώς επίσης και άλλων ειδών.

 

Πρόσφατα Νέα

Επικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Stay in Touch