English (United States) el-GR Türkçe (Türkiye)

Λεκάνη Διαχείρισης Τελμάτων

Μετά την έκπλυση του μεταλλεύματος με διάλυμα κυανιούχου νατρίου παρουσία ενεργού άνθρακα για την απόληψη του χρυσού και του αργύρου σε υγρή μορφή, ο εναπομείνας πολφός περνάει από επεξεργασία καταστροφής κυανιόντων σύμφωνα με τη μέθοδο «INCO» (SO2+O2). Μετά την εφαρμογή της μεθόδου «INCΟ» η περιεκτικότητα σε ολικά κυανιούχα εντός της υγρής φάσης του προς απόρριψη πολφού θα είναι μικρότερη από 1 ppm (τουλάχιστον δέκα φορές μικρότερο από το καθορισμένο όριο του πρόσφατου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ελληνικού Κράτους που αναφέρεται στην διαχείριση των αποβλήτων από μεταλλευτικές δραστηριότητες - EU Directive 2006/21/EU , ΚΥΑ 39624/2209/Ε103). Από τη δεξαμενή καταστροφής των κυανιόντων ο πολφός των καταλοίπων της κατεργασίας ύστερα από πύκνωση σε πυκνωτή και αφύγρανση σε φιλτρόπρεσσες θα μεταφέρεται με φορτηγά στο χώρο απόθεσης.

Ολόκληρος ο σχεδιασμός του μεταλλείου εκπονήθηκε σύμφωνα με την αρχή της μηδενικής απόρριψης στο περιβάλλον, σε πλήρη εναρμόνιση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες (Best Available Techniques, 2006) για την εξορυκτική βιομηχανία (βλ. Links στο τέλος).


Μονάδα Φιλτρόπρεσσας


  • Η μονάδα της φιλτρόπρεσσας είναι μία μηχανική μονάδα συμπίεσης του επεξεργασμένου πολφού μετά το στάδιο της καταστροφής των κυανιόντων. Στο εργοστάσιο του Περάματος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί μια σειρά από φιλτρόπρεσσες καλύπτοντας τις καθημερινές ποσοτικές ανάγκες επεξεργασίας.
  • Ανάλογα με τις ανάγκες απόδοσης του εργοστασίου επεξεργασίας αλλά και της απαιτούμενης ποσότητας νερού θα χρησιμοποιηθεί και ανάλογος αριθμός μονάδων φιλτρόπρεσσας οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες σε σειρά.

Χώρος Απόθεσης Αφυγραμένου Τέλματος (ΧΑΑΤ).Κύρια στοιχεία του σχεδιασμού:

  • Η εγκατάσταση οριοθετείται από τέσσερα αναχώματα, που θα κατασκευασθούν περιμετρικά (ανάντη, κατάντη, ανατολικά και δυτικά) και θα διασφαλίζουν την μόνιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των κατάλοιπων της παραγωγικής διαδικασίας
  • Το κύριο ανάχωμα (κατάντη) θα είναι ένα τυπικό ανάχωμα λιθορριπής και για την κατασκευή του, όπως και για τα υπόλοιπα αναχώματα, θα χρησιμοποιηθεί υλικό προερχόμενο από δανειοθάλαμο εντός της περιοχής απόθεσης.
  • Σχεδιασμός σε αντοχή σεισμικού γεγονότος μεγέθους 8,1 Richter
  • Το συνολικό ύψος του θα είναι 40 m με τελικό επίπεδο στέψης στα 195 m ά.ε.θ.
  • Για τη διαχείριση των νερών θα κατασκευασθεί λίμνη συλλογής υδάτων στα κατάντη της εγκατάστασης . Οι επιφανειακές απορροές της ευρύτερης λεκάνης απορροής θα συλλέγονται μέσω αναχώματος ανάσχεσης στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης και από περιμετρικά κανάλια εκτροπής στα κατάντη της εγκατάστασης.   

Στεγανοποίηση

Η στεγανοποίηση του Χώρου Απόθεσης Αφυγραμένου Τέλματος (ΧΑΑΤ) επιτυγχάνεται με την επίστρωση του  πυθμένα της εγκατάστασης και των ανάντη πλευρών όλων των  αναχωμάτων  με σύστημα στεγανοποιητικών υλικών, που θα περιλαμβάνει γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση (GCL) πολύ χαμηλής διαπερατότητας (1x10-10 m/sec) και γεωμεμβράνη Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 1,5 mm με  συνολική διαπερατότητα 1x10-10 m/sec.

Στο ΧΑΑΤ θα καταλήγουν επίσης και τα στραγγίσματα, που θα συλλέγονται από ειδικό σύστημα αποστράγγισης, που θα κατασκευασθεί πάνω από τη γεωμεμβράνη.

Οι επιφανειακές απορροές της ευρύτερης λεκάνης απορροής θα συλλέγονται μέσω αναχώματος ανάσχεσης στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης και από περιμετρικά κανάλια εκτροπής στα κατάντη της εγκατάστασης και θα παροχετεύονται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες είτε εντός της λίμνης συλλογής υδάτων είτε κατάντη της εγκατάστασης.

Μετά την διαδικασία Καταστροφής των Κυανιόντων INCO (SO2/αέρας), το αφυγραμένο τέλμα (filter cake) θα μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα και θα αποτίθεται σε κατάλληλα κατασκευασμένο χώρο απόθεσης τελμάτων συνολικής ωφέλιμης αποθηκευτικής χωρητικότητας 6,9 Mm3.

Μετά την παύση των εργασιών του μεταλλείου θα ξεκινήσει η αποκατάσταση της ΧΑΑΤ, με την κάλυψή της από στείρα οξείδια, γεωϋφασμα και τέλος με εδαφικό υπόστρωμα (φυτική γη). Στο εδαφικό υπόστρωμα θα φυτευτούν ενδημικά είδη φυτών.

Μετά από μια περίοδο παρακολούθησης τουλάχιστον 5 ετών, η περιοχή του Έργου θα επιστραφεί για τη συμφωνημένη χρήση γης.


 

Πρόσφατα Νέα

Επικοινωνία

Μείνετε ενημερωμένοι

Stay in Touch